Những lưu ý về việc đóng phí bảo hiểm nhân thọ theo quy định pháp luật

Bảo hiểm nhân thọ là gì?    Luật kinh doanh bảo hiểm Số: 12/VBHN-VPQH có định nghĩa bảo hiểm nhân thọ như sau:“Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.”   Bảo hiểm là một hợp đồng giữa một...